FaBeR > Dienst Studiebegeleiding en Onderwijsvernieuwing (DSO) > Verplaatsen examens o.w.v. een zwaarwichtige redenen

Verplaatsen examens o.w.v. een zwaarwichtige reden

Volgens het examenreglement kunnen examens enkel om zwaarwichtige redenen (ziekte, overlijden, ...) verplaatst worden binnen de examenperiode. Het behoort tot de bevoegdheid van de ombudspersoon om een ingeroepen reden te beoordelen en eventueel een nieuwe regeling te treffen. Een doktersattest geeft dus niet automatisch recht op verplaatsing. De ombudspersoon beslist soeverein of hij/zij toelating geeft om het examen te verplaatsen naar een ander tijdstip voor de beraadslaging.

Welke maatregelen zijn mogelijk?
  • In eerste instantie kan een examen enkel verplaatst worden binnen de examenperiode
  • Een student die om een zwaarwichtige reden niet deelneemt aan een examen van de eerste examenperiode, kan reeds tijdens de eerste examenperiode en uiterlijk voor 1 maart vragen hierover in de tweede examenperiode examen af te leggen. De faculteit beslist, na advies van de examenombudspersoon; zij legt na overleg met de examinator de examenvorm vast.
Docenten worden ingelicht of er voor hun zulke studenten zijn.

Wanneer de ingeroepen reden niet afdoende is, verzaakt de student aan zijn eerste kans en is zijn volgende, tweede kans meteen tijdens de derde examenperiode (septemberzittijd).

Contactpersoon: ombudsdienst FaBeR.

Naar index examennieuwsbrief